Paintings

By Genres: Historical theme

Duzelkhanov Agimsaly

Kyz-Zhibek

13950$

Duzelkhanov Agimsaly

Turkestan

13950$

Zhakypbek A.

Konyr auen (Ellegy song)

1300$

Pinchuk V.I.

Lenin in Smolnyi

9350$

Suinbaeva G.

The Harmony

1070$

Sharipov A.

Shakh-i-Zinda

3000$

Aitbayev Salihitdin

Orient city

24000$

Aralbayev Zholaman

Narymkum

6200$