Paintings

By Styles: Realism

Beisembinova Elena

Shelves to commemorate

9950$

Vedernikov V.

The Big Almaty lake

1200$

Vedernikov V.

Road in steppe

1300$

Vedernikov V.

Alma-Arasan gorge

850$

Zhakypbek A.

Konyr auen (Ellegy song)

1300$

Zauzeng Inessa

Summer bouquet

3600$

Ismailova Gulfairuz

Peonies

11650$

Vilenina Kuznetsova

Still life with white swan

1530$

Vilenina Kuznetsova

Gladioluses

3025$

Akhmetov Bulat

Komsomol peak

150000$

Pak A.

The flowers

495$

Pinchuk V.I.

Lenin in Smolnyi

9350$

Sadyrbaev Y.

Near the basis of Khan-Tengry

2105$

Sadyrbaev Y.

The lake in Aksu-Zhabagly

2105$

Tye Yelena

The spring flowers

1300$

Tye Yelena

The Yurt

897$

Sharipov A.

Shakh-i-Zinda

3000$

Shimova Kh.

Sunflowers

897$

Mayer

The landscape

800$

Faizullin Khamit

Ak bota (white young of camel)

2200$

Shardenov Zhanatai

Winter house

10000$