Paintings

By Genres: Subject composition

Akanayeva Botagoz

East motif

4500$

Gayev N.

1945 year

725$

Duzelkhanov Agimsaly

Kyz-Zhibek

13950$

Duzelkhanov Agimsaly

Turkestan

13950$

Zhakypbek A.

Konyr auen (Ellegy song)

1300$

Katsuba Olga

Gold fishes

3100$

Omarova Gulnar

Gazhap Omir

- $

Pinchuk V.I.

Lenin in Smolnyi

9350$

Puyandayev V.

Ships

1760$

Suinbaeva G.

The Friends

725$

Tye Yelena

The Yurt

897$

Turgynbaev B.

Sagynysh

1530$

Aitbayev Salihitdin

Orient city

24000$

Aralbayev Zholaman

Narymkum

6200$

Aralbayev Zholaman

The morning rising

3800$

Aralbayev Zholaman

The Kazakh Sakhara

6200$

Bazarbayev Zhuldyz

The inspiration

1700$

Bazarbayev Zhuldyz

Motherland

1200$

Kurinskikh Petr

Allegory

1700$

Rapoport Mikhail

Daosses mandate

2500$