Paintings

By technique: Oil

Akanayev T.

Windmills

3600$

Akanayeva Botagoz

Butterfly

2105$

Akanayeva Botagoz

Butterfly

2105$

Akanayeva Botagoz

Butterfly

2105$

Akanayeva Botagoz

Pomegranates

3850$

Akanayeva Botagoz

Peacock

6500$

Akanayeva Botagoz

Elephant

3100$

Akanayeva Botagoz

Butterfly

2105$

Beisembinova Elena

Shelves to commemorate

9950$

Vedernikov V.

The Big Almaty lake

1200$

Vedernikov V.

Road in steppe

1300$

Vedernikov V.

Alma-Arasan gorge

850$

Duzelkhanov Agimsaly

Kyz-Zhibek

13950$

Duzelkhanov Agimsaly

Turkestan

13950$

Zhakypbek A.

Konyr auen (Ellegy song)

1300$

Zauzeng Inessa

Summer bouquet

3600$

Ismailova Gulfairuz

Peonies

11650$

Kazygulov Alpysbay

Spring in mountains

4200$

Katsuba Olga

Gold fishes

3100$

Vilenina Kuznetsova

Still life with white swan

1530$

Vilenina Kuznetsova

Gladioluses

3025$

Mambeev Sabur

Spring on Issyk-Kul

8200$

Akhmetov Bulat

Tuyuk-Su Peaks

25000$

Akhmetov Bulat

"Ozerniyu" peak

50000$

Akhmetov Bulat

Khan Tengri peak

50000$

Akhmetov Bulat

Tuyuk-Su Peaks (panoprama)

25000$

Akhmetov Bulat

Khan Tengri - northen wall

50000$

Akhmetov Bulat

Komsomol peak

75000$

Akhmetov Bulat

Khan-Tengri peak

35000$

Akhmetov Bulat

Khan-Tengri foreskis

5000$

Akhmetov Bulat

Tuyuk-Su Peak

120000$

Pak A.

The flowers

495$

Pinchuk V.I.

Lenin in Smolnyi

9350$

Puyandayev V.

Ships

1760$

Sadyrbaev Y.

Near the basis of Khan-Tengry

2105$

Sadyrbaev Y.

The lake in Aksu-Zhabagly

2105$

Smagulov S.

Zoroastrian motive

2450$

Soltyzhanova D.

The Ornament

782$

Suinbaeva G.

The Friends

725$

Suinbaeva G.

The conjurer

840$

Suinbaeva G.

The Harmony

1070$

Tye Yelena

The spring flowers

1300$

Tye Yelena

Chimbulak

1185$

Tye Yelena

The Yurt

897$

Turgynbaev B.

Sagynysh

1530$

Fridlin Yevgeniy

May, the apple trees

2450$

Fridlin Yevgeniy

The winter landscape

2450$

Tabyldieva Zh.

October. The birchwood

2795$

Khegai Stela

The butterfly

1300$

Sharipov A.

Shakh-i-Zinda

3000$

Shimova Kh.

Sunflowers

897$

Aitbayev Salihitdin

Orient city

24000$

Aralbayev Zholaman

Narymkum

6200$

Aralbayev Zholaman

The morning rising

3800$

Aralbayev Zholaman

The Kazakh Sakhara

6200$

Bazarbayev Zhuldyz

The inspiration

1700$

Bazarbayev Zhuldyz

The girl with the pigtailes

1200$

Bazarbayev Zhuldyz

Motherland

1200$

Voloshin Aleksey

The night

1600$

Voloshin Aleksey

The poplar

1700$

Dautbayev Arsen

Almaty in winter

1600$

Kim Mikhail

The summer residence

1200$

Kurinskikh Petr

Allegory

1700$

Kurinskikh Petr

Aport and bezgut

2000$

Kurinskikh Petr

The shoe

2000$

Kurinskikh Petr

The breakfast

1700$

Kurinskikh Petr

The flight

1700$

Kurinskikh Petr

Birds in a boat

1300$

Shardenov Zhanatai

Zhailau Assy, Jungles of hazel

12500$

Mayer

The landscape

800$

Mambeev Sabur

Chilik, Djailau (pasture)

15200$

Rapoport Mikhail

Daosses mandate

2500$

Rapoport Mikhail

Daosses mandate

2300$

Sanosyan Sarkis

Granite canyon of Issyk

2800$

Sanosyan Sarkis

Palanga, moonlit night

2000$

Sakhi Romanov

Bektau-ata

6000$

Sakhi Romanov

The woman with a fish

8000$

Sakhi Romanov

Zhailau Torekty Tora (Mountain pasture)

8500$

Faizullin Khamit

Ak bota (white young of camel)

2200$

Shardenov Zhanatai

Aksay mountains

12500$

Shardenov Zhanatai

Winter house

10000$

Shardenov Zhanatai

The fruit garden in the mountains

12500$

Yarovaya Natalia

Hotel Alma-Ata

5100$

Rapoport Mikhail

Daosses mandate

2300$